1     บริษัท เอกธรรมกิจ กฎหมายและการบัญชี จำกัดให้บริการด้านบัญชี ภาษี และกฎหมายครบวงจร โดยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชีและการสอบบัญชีมากกว่า 13 ปี โดยทีมงานบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพ
ทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นางสาวสุวรรณี เมฆศรีสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 4711 ผู้สอบบัญชีอิสระ(ทำงานประจำ)
2. นางสาวสมนึก ฤทธิเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5209 ผู้จัดการสำนักงานเอกธรรมกิจ
3. รศ. ดร. กาญญ์ระวี อนันตอัครกุล ทะเบียนเลขที่ 5702 อาจารย์ประจำ ม. ศรีนครินทร์วิโรฒ
4. นางเกศนีย์ เศรษฐบรรจง ทะเบียนเลขที่ 8932 ผู้จัดการสำนักงานณัฐพงศ์

สำนักงานของเราให้บริการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บริการรับจัดทำบัญชี ( Book Keeping )
สำนักงานบัญชีของเราให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทำเอกสารบัญชีเบื้องต้น ประกอบด้วย แฟ้มใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรายวัน บิลซื้อ บิลขาย และแฟ้มเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทางบริษัทฯ มาจัดทำบัญชี โดยถูกต้องตรงตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
2. จัดทำบัญชีปิดงบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป “Express”
3. จัดทำบัญชี สินค้าคงคลัง โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป “Express”
4. การจัดทำเอกสารและยื่นภาษีในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์มีดังนี้
4.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 ที่ต้องนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
4.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ที่ต้องนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
4.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดทำแบบทำส่งปีละ 2 ครั้ง คือ
– แบบ ภงด.50 ต้องนำส่งพร้อมงบการเงินประจำปี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
– แบบ ภงด.51 ต้องนำส่งประมาณกลางปี ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา หกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
4.4 แบบนำส่งงบการเงิน สบช.3 ของกระทรวงพาณิชย์ ต้องนำส่งภายใน 5 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
5. การจัดทำและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10)ประจำเดือน
ทางสำนักงานบัญชีของเรามีผู้จัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกำหนดเป็นผู้จัดทำบัญชีให้กับลูกค้า โดยได้รับการอบรมความรู้ทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านสามารถเชื่อมั่นในบริการของเรา เพราะสำนักงานของเราให้บริการอย่างมืออาชีพ

บริการตรวจสอบบัญชี (AUDITING)
สำนักงานบัญชีของเราให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีทีมงานตรวจสอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบสำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ดังนี้
1. ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี และวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อเสนอรายงานความเห็นต่องบการเงินของท่าน
2. ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และทำเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริต แต่จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในขององค์กรและนำไปพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องนั้นต่อไป
3. จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ภงด.50, ภงด. 51, สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพณิชย์และกรมสรรพากร

บริการที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี (Conultant)
การนำเสนองานที่ปรีกษาบัญชีและการจัดระบบงานบัญชี(Accounting System) ให้มีความสอดคล้องกับการปฎิบัติงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาใช้ประโยชน์เชิงการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบงานบัญชีและการเงินรวมถึงเน้นการควบคุมภายในที่ดีขององค์การเพื่อลดความสูญเสียที่ไม่พึงประสงค์และสร้างผลกำไรในอนาคตอย่างสูงสุด

สำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาแนะนำระบบบัญชีเบื้องต้น การรวบรวมเอกสารบัญชีต่าง ๆ และการบันทึกรายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้โปรแกรมบัญชี Express พร้อมทั้งนำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงานรวมถึงวิธีการบัญชีที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อประโยชน์ในการใช้งบการเงินในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีระบบงานดังนี้
1.1 ระบบบัญชีการเงินสดรับ – จ่าย
1.2 ระบบบัญชีเงินสดย่อย
1.3 ระบบบัญชีซื้อและการควบคุมเจ้าหนี้
1.4 ระบบบัญชีขายและการควบคุมลูกหนี้
1.5 ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง
1.6 ระบบต้นทุนผลิต
1.7 ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรง
1.8 ระบบบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน
1.9 ระบบบัญชีมูลค่าเพิ่ม
2. ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารนำส่งหน่วยงานราชการ
2.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2.3 เงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน
2.4 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดทำแบบส่งปีละ 2 ครั้ง คือ
– แบบ ภงด.50 ต้องนำส่งพร้อมงบประจำปี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้าย ของระยะเวลาบัญชี
– แบบ ภงด.51 ต้องนำส่งประมาณกลางปี ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
2.5 แบบนำส่งงบการเงิน สบช.3 ของกระทรวงพาณิชย์ ต้องนำส่งภายใน 5 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
3. ในการให้คำปรึกษาที่ดี จะต้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแนะนำนั้นมีประโยชน์สูงสุดเละเหมาะกับกิจการ
4. การจัดส่งที่ปรึกษาไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการในแต่ละเดือน 4-5 วันทำการ โดยต้องรวบรวมข้อมูลและออกแบบรายงานที่สำนักงานด้วย เพื่อนำเสนอผู้บริหาร ในการทำงานคาดว่าจะเสร็จภายใน 6 เดือนบริการด้านกฎหมายและจดทะเบียนธุรกิจ

บริการด้านกฎหมายและจดทะเบียนธุรกิจ
บริการด้านกฎหมาย ( LAW )
สำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานกฎหมาย ดังนี้
– รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
– ให้คำปรึกษากฎหมาย ทั้งด้านคดีเพ่งและคดีอาญา

บริการด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ ( BUSINESS REGISTER )
สำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานจดทะเบียนธุรกิจ ดังนี้
1. การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่
– จดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล
– จดทะเบียนห้างร้าน – ร้านค้า อื่น ๆ
2. การจดทะเบียนแก้ไข – เปลี่ยนแปลง ได้แก่
– แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
– ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท
– จดทะเบียนเพิ่มทุน/ ลดทุน
– จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์,จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
– จดทะเบียนเพิ่ม – ลด สาขา
– จดทะเบียนเพิ่ม/ ลดกรรมการ
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
3. จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
4. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล,นิติบุคคล
6. จดเครื่องหมายการค้า

บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน
สำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานบัญชีเงินเดือน ดังนี้
– จัดทำเงินเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Genius-
– จัดทำแบบนำส่ง ภงด.1, สปส.1-10, และ ภงด.1 ก
– ให้คำแนะนำในการกรอกแบบ ภงด.90, ภงด.91

บริการด้านภาษีอากร (Tax Planning)
    – ที่ปรึกษาทางภาษีอากร (Tax Planning) ในการจัดทำบัญชีปกติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามมาตรฐานการบัญชีตามสภาวิชาชีพกำหนดแล้ว ฝ่ายทางกรมสรรพากร หน่วยงานที่ควบคุมมาตรการทางภาษีให้ยอมรับตามประมวลรัษฎากร ซึ่งอาจมีบางประการที่ทางหน่วยงานบัญชีของกิจการขาดข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผนและการป้องกันการประเมินทางภาษี
– การขอคืนภาษีอากร (Tax Refund)ในกรณีที่ทางกิจการมีภาษีชำระเกินหรือมีเครดิตทางภาษีแต่ละปี จำนวนมาก และคิดจะทำการขอคืนภาษีอากรจากกรมสรรพากร ซึ่งทางองค์กรและหน่วยงานบัญชีการเงินของกิจการมีความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลเอกสารทางบัญชีอย่างเหมาะสม และการจัดทำบัญชีและการปฎิบัติทางภาษีถูกต้องตามกำหนดของกรมสรรพากร
ขั้นตอนการรับงานขอคืนภาษีอากร

  1. ตรวจประเมินเบื้องต้นข้อมูลทางบัญชีและการปฎิบัติทางภาษีสำหรับปีที่มีการขอคืนที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผลการตรวจและโอกาส/ความเสี่ยงในการดำเนินการขอคืนภาษีอากร  โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 – 15,000 บาท
  2. ให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดทำแบบขอคืนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้พร้อมทั้งหมด
  3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกิจการในการดำเนินงานขอคืนต่อกรมสรรพากร จนกว่ากิจการจะได้รับชำระภาษีอากรคืนแต่ละปี
  4. ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ  6 – 12 เดือน
  5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเหมาจ่ายตามอัตราเงินที่กิจการได้รับคืนจากกรมสรรพากร ดังนี้
  • กรณีเงินภาษีที่ขอคืนไม่เกิน 500,000 บาท        อัตราร้อยละ            10
  • ส่วนที่เกิน 500,000 – 1,000,000 บาท            อัตราร้อยละ              7
  • ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป                    อัตราร้อยละ              5

    บริการโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี
สำนักงานบัญชีของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี ดังนี้
– โปรแกรมสำเร็จรูป “ Express ”
– โปรแกรมสำเร็จรูป “ WINSpeed ”
– โปรแกรมสำเร็จรูป “ MAC – 5 ”
ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สามารถลงบัญชีได้ครบวงจรตั้งแต่สมุดรายวันเบื้องต้น ตามระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีขาย และควบคุมลูกหนี้ ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีผู้ใช้มากที่สุดในขณะนี้

ด้วยบริการของ บริษัท เอกธรรมกิจ กฎหมายและการบัญชี จำกัด ที่เน้นมาตรฐาน เน้นคุณภาพ ความสำเร็จและความรวดเร็วของการให้บริการ โดยทีมงานผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงาน ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจแก่ลูกค้าในการบริการมากกว่า 13 ปี ประเภทธุรกิจที่รับให้บริการหลากหลาย อาทิเช่น
1. ธุรกิจผลิตสินค้า
2. ธุรกิจงานบริการ
3. ธุรกิจซื้อมา-ขายไป
4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
6. มูลนิธิ
7. สมาคม
จากประสบการณ์การทำงานดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น คงเป็นบทพิสูจน์และสร้างความเชื่อมั่นสำหรับท่านที่สนใจ เพื่อประกอบการพิจารณาในการบริการของเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Slot Gacor
WordPress CMS Checker