รายงานการสอบบัญชีฉบับใหม่

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการออกประกาศมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกและปรับปรุงเนื่อหาเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีจำนวน 7 ฉบับ ซึ่งมีข้อกำหนดบางฉบับไม่ได้ให้ถือบังคับใช้สำหรับกิจการทุกประเภท

 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกรายงานของผู้สอบบัญชี ให้สอดคล้องมาตรฐานงานสอบบัญชีชุดใหม่ สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้มีคำชี้แจงเกี่ยวกับ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” พร้อมตัวอย่างหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ผู้สอบบัญชีนำตัวอย่างนี้ไปใช้ตามความเหมาะสม

Read the rest of this page »

รับสมัครพนักงาน

บริษัท เอกธรรมกิจ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
ต้องการรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่บัญชี-ตรวจสอบ

ระดับ   Senior 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชายอายุ  26-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสูงกว่า
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านสอบบัญชี 3-5 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรม Express  ได้ดี
 5. สามารถปิดงบการเงินได้
 6. มีความขยันและอดทนสูง
 7. มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 8. มีความรับผิดชอบและควบคุมจัดการผู้ช่วยได้ดี

ระดับ   Junior  2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชายอายุ  21-25 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 3. ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรม Express  ได้ดี
 5. มีความขยันและอดทนสูง
 6. มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างดี

สามารถติดต่อโดยตรงที่
บริษัท เอกธรรมกิจ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
606/6 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02-753-0491-2
E-mail : admk@truemail.co.th        

ประกาศ สำคัญมากสำหรับนักบัญชี

สำคัญมากสำหรับนักบัญชี
      ยกเลิกอนุโลมเกี่ยวกับการยื่น บอจ.5 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม2555 เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนการยื่น บอจ.5 ประจำปี ซึ่งปกติจะสามารถยื่นเข้าไปพร้อมงบการเงินได้ (ภายใน 1 เดือน หลังจากประชุมสามัญประจำปี) เป็นการอนุโลมของกระทรวงที่สามารถยื่นเข้าไปพร้อมกันได้แต่ปัจจุบัน ได้ยกเลิกการอนุโลมไป ก็จะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย คือ ยื่นภายใน 14 วัน หลังจากประชุมสามัญประจำปี ไม่สามารถยื่นพร้อมงบการเงินได้ ถ้าเกินกว่า กำหนดนี้ จะต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาทกรณีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 6 มกราคม 2555 แต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มเอาจริงเอาจังเดือนนี้ รบกวนทุกท่านโปรดระมัดระวังด้วย

ดังนั้นประชุมเสร็จต้องยื่นงบการเงินและ บอจ.5 ภายใน 14 วัน จึงจะปลอดภัย (เดิมภายใน 1 เดือน)

ในส่วนนี้อ้างประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/IT/pdf/balance_25550130.pdf

เรียนรู้อย่างง่าย กับรายจ่ายต้องห้าม

       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง รวมถึงประกาศกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนนี้คือกำไรสุทธิซึ่งคานวณได้จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการ ที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิ และขาดทุนสุทธิและมาตรา 65 ตรี รายการไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

Download : เรียนรู้อย่างง่าย กับรายจ่ายต้องห้าม

การจัดทำบัญชีอย่างง่าย สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

      การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนิติบุคคลประเภทตางๆไมว่าจะเป็นห้างหุ้นสวนจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ มีหน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งการจัดทำบัญชีและงบการเงินนี ้ จะทำให้กจการทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและความมันคงของกิจการ  โดยข้อมูลในงบการเงินจะเป็นประโยชน์ตอการวางแผน และการตัดสินใจ ทำให้กจการทราบจำนวนต้นทุนและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึน้ นอกจากนียังเป็นเครื่องมือ ในการตัดสินใจที่สำคัญของผู้ใช้งบการเงินซึ่งเป็นผู้มีสวนได้เสียของกิจการ ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีจำเป็นต้องเข้าใจลักษณะของการบัญชี แนวความคิดพืนฐานทางการบัญชี ความหมายของ คำหรือแนวความคิดทางการบัญชีที่สำคัญของนักบัญชี ความสัมพันธ์ของบัญชีและงบการเงิน รวมถึงแนวทางที่จะใช้ข้อมูลทางบัญชีประกอบการตัดสินใจในรูปแบบตางๆ ทังนี เพื่อให้สามารถแปลความและเข้าใจข้อมูลทางบัญชีได้ดีขึ้น

Download : เรียนรู้บัญชีอย่างง่าย

ภาษีซื้อต้องห้าม กรมสรรพากร

      กรมสรรพากรจึงได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ “ภาษีซื้อต้องห้าม” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทั่วไปได้เป็นอย่างดี
      ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการ และการนำเข้าสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบใด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีขายทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ และหากมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายอื่นสามารถนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อได้ สำหรับภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการต้องพึงระมัดระวังในทางปฏิบัติคือ ภาษีซื้อต้องห้าม ที่กฎหมายไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขายหรือไม่สามารถนำมาขอคืนภาษีซื้อได้ ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

Download : ภาษีซื้อต้องห้าม-RD

กำหนดวิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้

       ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๙)
เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
                                                ————————————  

Read the rest of this page »

รัฐบาลออกมาตรการทางการเงินและภาษี เพิ่มขีดความสามารถ SMEs

รัฐบาลออกมาตรการทางการเงินและภาษี. เพิ่มขีดความสามารถ SMEs
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
—————————————

วัตถุประสงค์
     1. ยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan)
     2. การสนับสนุนการเข้าถึงแหลงเงินทุน
     3. การลดภาระต้นทุนจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้น และการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
มาตรการการเงิน ประกอบด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 530

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๔
——————————–

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

                     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
                     โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราภาษีเงินได้ และปรับปรุงการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บางกรณี
                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

Read the rest of this page »

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554

   ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
 ปีภาษี 2554 
  
ระหว่าง 1 มกราคม – 2 เมษายน 2555

   ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2554 ที่นี้