การจัดทำบัญชี

บริการรับจัดทำบัญชี ( Book Keeping )
สำนักงานบัญชีของเราให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทำเอกสารบัญชีเบื้องต้น ประกอบด้วย แฟ้มใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญรายวัน บิลซื้อ บิลขาย และแฟ้มเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทางบริษัทฯ มาจัดทำบัญชี โดยถูกต้องตรงตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
2. จัดทำบัญชีปิดงบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป “Express”
3. จัดทำบัญชี สินค้าคงคลัง โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป “Express”
4. การจัดทำเอกสารและยื่นภาษีในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์มีดังนี้
4.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 ที่ต้องนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
4.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ที่ต้องนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
4.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดทำแบบทำส่งปีละ 2 ครั้ง คือ
– แบบ ภงด.50 ต้องนำส่งพร้อมงบการเงินประจำปี ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
– แบบ ภงด.51 ต้องนำส่งประมาณกลางปี ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา หกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี
4.4 แบบนำส่งงบการเงิน สบช.3 ของกระทรวงพาณิชย์ ต้องนำส่งภายใน 5 เดือน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
5. การจัดทำและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10)ประจำเดือน
ทางสำนักงานบัญชีของเรามีผู้จัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกำหนดเป็นผู้จัดทำบัญชีให้กับลูกค้า โดยได้รับการอบรมความรู้ทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านสามารถเชื่อมั่นในบริการของเรา เพราะสำนักงานของเราให้บริการอย่างมืออาชีพ