ภาษีอากร

บริการด้านภาษีอากร (Tax Planning)
    – ที่ปรึกษาทางภาษีอากร (Tax Planning) ในการจัดทำบัญชีปกติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามมาตรฐานการบัญชีตามสภาวิชาชีพกำหนดแล้ว ฝ่ายทางกรมสรรพากร หน่วยงานที่ควบคุมมาตรการทางภาษีให้ยอมรับตามประมวลรัษฎากร ซึ่งอาจมีบางประการที่ทางหน่วยงานบัญชีของกิจการขาดข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผนและการป้องกันการประเมินทางภาษี
– การขอคืนภาษีอากร (Tax Refund)ในกรณีที่ทางกิจการมีภาษีชำระเกินหรือมีเครดิตทางภาษีแต่ละปี จำนวนมาก และคิดจะทำการขอคืนภาษีอากรจากกรมสรรพากร ซึ่งทางองค์กรและหน่วยงานบัญชีการเงินของกิจการมีความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลเอกสารทางบัญชีอย่างเหมาะสม และการจัดทำบัญชีและการปฎิบัติทางภาษีถูกต้องตามกำหนดของกรมสรรพากร
ขั้นตอนการรับงานขอคืนภาษีอากร

  1. ตรวจประเมินเบื้องต้นข้อมูลทางบัญชีและการปฎิบัติทางภาษีสำหรับปีที่มีการขอคืนที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผลการตรวจและโอกาส/ความเสี่ยงในการดำเนินการขอคืนภาษีอากร  โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 – 15,000 บาท
  2. ให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดทำแบบขอคืนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้พร้อมทั้งหมด
  3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกิจการในการดำเนินงานขอคืนต่อกรมสรรพากร จนกว่ากิจการจะได้รับชำระภาษีอากรคืนแต่ละปี
  4. ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ  6 – 12 เดือน
  5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเหมาจ่ายตามอัตราเงินที่กิจการได้รับคืนจากกรมสรรพากร ดังนี้
  • กรณีเงินภาษีที่ขอคืนไม่เกิน 500,000 บาท    อัตราร้อยละ          10
  • ส่วนที่เกิน 500,000 – 1,000,000 บาท         อัตราร้อยละ            7
  • ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป                    อัตราร้อยละ            5