จดทะเบียนธุรกิจ

บริการด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ ( BUSINESS REGISTER )
สำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานจดทะเบียนธุรกิจ ดังนี้
1. การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่
– จดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– จดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล
– จดทะเบียนห้างร้าน – ร้านค้า อื่น ๆ
2. การจดทะเบียนแก้ไข – เปลี่ยนแปลง ได้แก่
– แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
– ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท
– จดทะเบียนเพิ่มทุน/ ลดทุน
– จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์,จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
– จดทะเบียนเพิ่ม – ลด สาขา
– จดทะเบียนเพิ่ม/ ลดกรรมการ
– จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
3. จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
4. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล,นิติบุคคล
6. จดเครื่องหมายการค้า