บริการตรวจสอบบัญชี (AUDITING)
  สำนักงานบัญชีของเราให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีทีมงานตรวจสอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบสำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ดังนี้

   1. ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี และวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อเสนอรายงานความเห็นต่องบการเงินของท่าน

   2. ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และทำเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริต แต่จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในขององค์กรและนำไปพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องนั้นต่อไป

   3. จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

   4. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ภงด.50, ภงด. 51, สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพณิชย์และกรมสรรพากร