บริการด้านกฎหมายและจดทะเบียนธุรกิจ
   บริการด้านกฎหมาย ( LAW )
สำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานกฎหมาย ดังนี้
      – รับปรึกษาและว่าความทั่วราชอาณาจักร
      – ให้คำปรึกษากฎหมาย ทั้งด้านคดีเพ่งและคดีอาญา

   บริการด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ ( BUSINESS REGISTER )
สำนักงานบัญชีให้บริการเกี่ยวกับงานจดทะเบียนธุรกิจ ดังนี้

   1. การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภท จดทะเบียนนิติบุคคล ได้แก่
      – จดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
      – จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
      – จดทะเบียนจัดตั้งคณะบุคคล
      – จดทะเบียนห้างร้าน – ร้านค้า อื่น ๆ

   2. การจดทะเบียนแก้ไข – เปลี่ยนแปลง ได้แก่
      – แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
      – ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท
      – จดทะเบียนเพิ่มทุน/ ลดทุน
      – จดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์,จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
      – จดทะเบียนเพิ่ม – ลด สาขา
      – จดทะเบียนเพิ่ม/ ลดกรรมการ
      – จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการโอนหุ้นและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

   3. จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

   4. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีธุรกิจเฉพาะ

   5. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล,นิติบุคคล

   6. จดเครื่องหมายการค้า